+90 222 233 03 66 [email protected]

Faaliyetlerimiz

Buradasınız: Ana Sayfa > Faaliyetlerimiz

Ayrıntılar için konu başlıklarına tıklayabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen bize ulaşın, iletişim bilgileri için tıklayınız…

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • İş ve hizmet sözleşmelerinin incelenmesi,
 • İşyerine verilecek savunma dilekçesi hazırlanması, ihtarname çekilmesi, fesih ihbarında bulunulması,
 • İşçinin işten çıkarılması halinde işe iade davası açılması,
 • İşçinin işten çıkarılması halinde ücret, ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma gibi alacaklarının arabuluculuk veya dava yolu ile alınması,
 • Mobing(işyerinde psikolojik baskı olması) ile ilgili dava açılması,
 • İş sağlığı ve güvenliği yasasının ihlali ile ilgili dava açılması, iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili dava açılması,
 • Emekli olabilmek için hizmet ve sigortalılığın tespiti davası açılması,
 • Yurtdışı hizmet borçlanması davası açılması,
 • İşçi ve işveren uyuşmazlıkları ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,
Tüketici Hukuku
 • Tüketici Hakem Heyetine şikayet başvurusu yapılması, Hakem Heyeti kararlarının icraya konularak alacak tahsili,
 • Bankalar tarafından haksız alınan kredi dosya masraflarının tahsili,
 • 12 Bankanın fazla aldığı kredi faizlerinin tüketiciye iadesinin nasıl olacağına ilişkin hukuki danışmanlık,
 • Ayıplı mal, ayıplı hizmet, abonelik sözleşmeleri, kapıdan satışlarda tüketicinin yaşadığı sorunların çözümü,
 • Tüketici şikayetleri ile ilgili tüm sorunlara hukuki çözümler sunmak,
İcra ve İflas Hukuku
 • İlama, senede ve diğer tüm belgelere dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
 • Takiplere yapılan itirazların iptali, kaldırılması davası açılması,
 • Menfi tespit davası (borçlu olmadığının tespiti davası), istirdat(geri alım), istihkak davası açılması ve takibi,
 • Ödeme emrine itiraz(borca-takibe itiraz) dilekçesi yazılması,
 • Kiracının taşınmazdan tahliyesi, ödenmeyen kira bedellerinin tahsili,
 • İhtiyati haciz kararı alınması ve icraya konulması,
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
 • İcra ve İflas hukuku ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,
Ceza Hukuku
 • Cumhuriyet Savcılıkları’na suç duyurusunda bulunmak, soruşturma dosyasını takip etmek, dava açıldığında davaya katılarak, neticelendirmek,
 • Dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, hakaret, tehdit, cinsel dokunulmazlığın ihlali, çocuk istismarı, aile içi şiddet vs. gibi hepsini sayamadığımız ancak bazılarını belirttiğimiz tüm ceza davalarında vekillik yaparak hukuki yardımda bulunmak,
 • İnternet yolu ile banka müşteri hesaplarının boşaltılması, banka personelinin zimmetine para geçirmesi, bankacılık kanunu kapsamında dolandırıcılık, usulsüz kredi açılması gibi davalarda vekillik yaparak hukuki yardımda bulunmak,
 • Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları ile ilgili davalarda vekillik yaparak hukuki yardımda bulunmak,
 • Ceza Hukukunu ilgilendiren tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,
İdare Hukuku
 • İdari birimlere başvuru ve itiraz dilekçelerinin yazımı,
 • İdare Mahkemeleri’nde ve Danıştay’da tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının açılması,
 • İdareden alacakların tahsili,
 • Kamu ihale kurumuna itiraz yapılması,
 • İdare ile şahıs arasında oluşabilecek her türlü uyuşmazlıklarda hukuki çözümler sunulması,
Şirketler ve Ticaret Hukuku
 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değişiklikler yapılması,
 • Hizmet ve iş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Alım, satım ve tedarik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Müşavirlik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Devir, lisans ve ruhsat sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Taşıma sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Her türlü sözleşme hazırlanması, taraflarca hazırlanmış sözleşmelerin incelenmesi, düzeltilmesi ve şirketlere hukuki danışmanlık yapılması,
Sağlık Hukuku
 • Hekim ve sağlık personelinin hataları nedeniyle oluşan hasta mağduriyeti üzerine açılan ceza davalarında vekillik yapmak,
 • Hekim ve sağlık personelinin hataları nedeniyle oluşan hasta mağduriyetinin giderilmesi için maddi ve manevi tazminat davası açmak,
 • Hasta ve hekim hakları ile ilgili hukuki danışmanlık yapmak,
 • Sağlık personeli ile hastane yönetimi arasında oluşan problemlerde danışmanlık yapmak,
 • Sağlık personelinin hastanede çalışma şartlarının yasalara uygun olmaması veya işten çıkarılması halinde dava açmak,
 • Hastane yönetimine hukuki danışmanlık yapmak,
 • İlaç dağıtım ve distribütörlük sözleşmeleri hazırlamak.
Aile Hukuku
 • Evlilik öncesi sözleşme hazırlanması,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması,
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları açılması,
 • Mal paylaşımı ve ziynet eşyaları ile ilgili davalar,
 • Nafaka bağlanması, artırılması, eksiltilmesi davaları,
 • Maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Çocukların velayetinin taraflardan birine verilmesi veya kaldırılması davaları,
 • Babalık davası,
 • Evlenmeye izin alınması,
 • Evlat Edinme,
 • Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca mağdur eşe koruma tedbiri kararı alınması,
 • Uluslararası boşanma, miras, velayet ve diğer hususlarda oluşabilecek kanunlar ihtilafı konusunda hukuki danışmanlık,
 • Aile hukuku ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,
Medeni Hukuk ve Miras Hukuku
 • Yaş ve isim düzeltilmesi davaları,
 • Vasi tayin ettirilmesi davası,
 • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi konusunda hukuki yardım,
 • Veraset ilamı(ölümden sonra mirasçıları gösterir mirasçılık belgesi) alınması,
 • Veraset ve intikal ile ilgili davalar,
 • Mirasın taksimi, izale-i şuyu(ortaklığın giderilmesi), tasarrufun iptali davaları,
 • Müdahalenin meni davası,
 • Ecrimisil davası,
 • Kira bedelinin artırılması veya düşürülmesi davaları,
 • İnşaatın eksik bırakılması, ruhsat alınmaması, zamanında teslim edilmemesi gibi kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile ilgili sorunlarda dava açılması,
 • Medeni hukuka dahil tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,
Bankalar, Varlık Şirketleri ve Sigorta Hukuku
 • Bankalar ve finans kuruluşlarının işleyişi ve çalışma yapısı hakkında hukuki danışmanlık,
 • Kredi sözleşmelerinin incelenmesi, kredi borcunun, faizinin ve masrafının hesaplanması,faiz ve masraf fazla alınmışsa iadesi ile ilgili davalar,
 • Temliknamelerin incelenmesi,
 • İpotek tesisi, ipoteğin kaldırılması, kefillikle ilgili davalar,
 • Varlık şirketlerine devrolan dosyalarla ilgili davalar,
 • Ölüm, yaralanma, yangın, hırsızlık, deprem gibi hallerde, hayat sigortası, sağlık sigortası, trafik sigortası ve konut sigortasının kapsamının incelenerek, sigorta şirketlerinin hak sahiplerine geri ödeyeceği miktarların tespiti, dava açılması,
 • İnternet yolu ile banka müşteri hesaplarının boşaltılması, zimmet, dolandırıcılık, usulsüz kredi gibi hukuk ve ceza davalarında vekillik yaparak hukuki yardımda bulunmak,
 • Bankalar, Varlık Şirketleri,Sigorta Şirketleri ile ilgili tüm sorunlara hukuki çözümler sunmak.
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
 • Tapu İptali ve tescil davaları açılması,
 • Tapu kayıtlarının düzeltilmesi davaları açılması,
 • Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma ile kamulaştırma bedeline itiraz davalarında vekillik,
 • Arsa payı veya kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi,
 • İnşaatın eksik bırakılması, ruhsat alınmaması, zamanında teslim edilmemesi gibi inşaat sözleşmeleri ile ilgili sorunlarda dava açılması,
 • Kira sözleşmesi hazırlanması, kira ile ilgili davalar açılması,
 • İpotek işlemlerinin incelenmesi, ipotek ile ilgili davalar açılması,
 • Kooperatifler ve Toplu Konut İdaresi’nin inşaat sözleşmeleri ve projelerinin incelenmesi, sorun olması halinde davalar açılması,
 • Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri ile ilgili sorunlarda hukuki danışmanlık,
 • Gayrimenkul ve inşaat sektörü ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,
Vergi Hukuku
 • Vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için dava açmak, açılan davalara katılmak,
 • Vergi cezalarına itiraz ve davada vekil olarak temsil,
 • Vergiden kaynaklanan tüm hukuk ve ceza davalarında hukuki çözümler sunmak,
Sorumluluk ve Tazminat Hukuku
 • İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
 • Meslek hastalığı nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
 • Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı,
 • Beden bütünlüğünün ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
 • Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat,
 • Ceza davası sonrasında maddi ve manevi tazminat
 • Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
 • Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat,
 • Tazminat almayı gerektiren tüm durumlarda açılacak maddi ve tazminat davaları ile ilgili hukuki çözümler.
Bilişim ve İnternet Hukuku
 • Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya araçları kullanılarak yapılan kişilik haklarının ihlali, siber saldırılar, internete erişimin engellenmesi durumunda hukuki yardımlarda bulunarak yasal başvuruları yapmak,
 • Kişisel verilerin, lisans ve fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili hukuki yardımlarda bulunarak, yasal başvuruları yapmak,
 • Bilişim yolu ile banka müşteri hesaplarının boşaltılması, alışveriş ve oyunlarla ilgili internet sitelerindeki dolandırıcılıklarla ilgili davalarda hukuki destek,
 • Bilişim ve internet kullanımı nedeniyle oluşan tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak.

Danışmanlık şirketlerine değil, Avukatına danış!

1136 Sayılı Kanuna göre Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık hizmetlerini sadece AVUKATLAR verebilir