+90 222 233 03 66 bilgi@cingir.av.tr

Faaliyetlerimiz

Buradasınız: Ana Sayfa > Faaliyetlerimiz

Ayrıntılar için konu başlıklarına tıklayabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen bize ulaşın, iletişim bilgileri için tıklayınız…

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • İş ve hizmet sözleşmelerinin incelenmesi,
 • İşyerine verilecek savunma dilekçesi hazırlanması, ihtarname çekilmesi, fesih ihbarında bulunulması,
 • İşçinin işten çıkarılması halinde işe iade davası açılması,
 • İşçinin işten çıkarılması halinde ücret, ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma gibi alacaklarının arabuluculuk veya dava yolu ile alınması,
 • Mobing(işyerinde psikolojik baskı olması) ile ilgili dava açılması,
 • İş sağlığı ve güvenliği yasasının ihlali ile ilgili dava açılması, iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili dava açılması,
 • Emekli olabilmek için hizmet ve sigortalılığın tespiti davası açılması,
 • Yurtdışı hizmet borçlanması davası açılması,
 • İşçi ve işveren uyuşmazlıkları ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,
Tüketici Hukuku
 • Tüketici Hakem Heyetine şikayet başvurusu yapılması, Hakem Heyeti kararlarının icraya konularak alacak tahsili,
 • Bankalar tarafından haksız alınan kredi dosya masraflarının tahsili,
 • 12 Bankanın fazla aldığı kredi faizlerinin tüketiciye iadesinin nasıl olacağına ilişkin hukuki danışmanlık,
 • Ayıplı mal, ayıplı hizmet, abonelik sözleşmeleri, kapıdan satışlarda tüketicinin yaşadığı sorunların çözümü,
 • Tüketici şikayetleri ile ilgili tüm sorunlara hukuki çözümler sunmak,
İcra ve İflas Hukuku
 • İlama, senede ve diğer tüm belgelere dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
 • Takiplere yapılan itirazların iptali, kaldırılması davası açılması,
 • Menfi tespit davası (borçlu olmadığının tespiti davası), istirdat(geri alım), istihkak davası açılması ve takibi,
 • Ödeme emrine itiraz(borca-takibe itiraz) dilekçesi yazılması,
 • Kiracının taşınmazdan tahliyesi, ödenmeyen kira bedellerinin tahsili,
 • İhtiyati haciz kararı alınması ve icraya konulması,
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
 • İcra ve İflas hukuku ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,
Ceza Hukuku
 • Cumhuriyet Savcılıkları’na suç duyurusunda bulunmak, soruşturma dosyasını takip etmek, dava açıldığında davaya katılarak, neticelendirmek,
 • Dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, hakaret, tehdit, cinsel dokunulmazlığın ihlali, çocuk istismarı, aile içi şiddet vs. gibi hepsini sayamadığımız ancak bazılarını belirttiğimiz tüm ceza davalarında vekillik yaparak hukuki yardımda bulunmak,
 • İnternet yolu ile banka müşteri hesaplarının boşaltılması, banka personelinin zimmetine para geçirmesi, bankacılık kanunu kapsamında dolandırıcılık, usulsüz kredi açılması gibi davalarda vekillik yaparak hukuki yardımda bulunmak,
 • Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları ile ilgili davalarda vekillik yaparak hukuki yardımda bulunmak,
 • Ceza Hukukunu ilgilendiren tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,
İdare Hukuku
 • İdari birimlere başvuru ve itiraz dilekçelerinin yazımı,
 • İdare Mahkemeleri’nde ve Danıştay’da tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının açılması,
 • İdareden alacakların tahsili,
 • Kamu ihale kurumuna itiraz yapılması,
 • İdare ile şahıs arasında oluşabilecek her türlü uyuşmazlıklarda hukuki çözümler sunulması,
Şirketler ve Ticaret Hukuku
 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değişiklikler yapılması,
 • Hizmet ve iş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Alım, satım ve tedarik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Müşavirlik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Devir, lisans ve ruhsat sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Taşıma sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Her türlü sözleşme hazırlanması, taraflarca hazırlanmış sözleşmelerin incelenmesi, düzeltilmesi ve şirketlere hukuki danışmanlık yapılması,
Sağlık Hukuku
 • Hekim ve sağlık personelinin hataları nedeniyle oluşan hasta mağduriyeti üzerine açılan ceza davalarında vekillik yapmak,
 • Hekim ve sağlık personelinin hataları nedeniyle oluşan hasta mağduriyetinin giderilmesi için maddi ve manevi tazminat davası açmak,
 • Hasta ve hekim hakları ile ilgili hukuki danışmanlık yapmak,
 • Sağlık personeli ile hastane yönetimi arasında oluşan problemlerde danışmanlık yapmak,
 • Sağlık personelinin hastanede çalışma şartlarının yasalara uygun olmaması veya işten çıkarılması halinde dava açmak,
 • Hastane yönetimine hukuki danışmanlık yapmak,
 • İlaç dağıtım ve distribütörlük sözleşmeleri hazırlamak.
Aile Hukuku
 • Evlilik öncesi sözleşme hazırlanması,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması,
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları açılması,
 • Mal paylaşımı ve ziynet eşyaları ile ilgili davalar,
 • Nafaka bağlanması, artırılması, eksiltilmesi davaları,
 • Maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Çocukların velayetinin taraflardan birine verilmesi veya kaldırılması davaları,
 • Babalık davası,
 • Evlenmeye izin alınması,
 • Evlat Edinme,
 • Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca mağdur eşe koruma tedbiri kararı alınması,
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki OHAL 24 Kararnamesi kapsamında yabancı ülke adli ve idari makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfusa tescili ile ilgili tüm işlemlerin takibi, neticelendirilmesi, (Eski yasaya göre tanıma)
 • Uluslararası boşanma, miras, velayet ve diğer hususlarda oluşabilecek kanunlar ihtilafı konusunda hukuki danışmanlık,
 • Aile hukuku ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,
Medeni Hukuk ve Miras Hukuku
 • Yaş ve isim düzeltilmesi davaları,
 • Vasi tayin ettirilmesi davası,
 • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi konusunda hukuki yardım,
 • Veraset ilamı(ölümden sonra mirasçıları gösterir mirasçılık belgesi) alınması,
 • Veraset ve intikal ile ilgili davalar,
 • Mirasın taksimi, izale-i şuyu(ortaklığın giderilmesi), tasarrufun iptali davaları,
 • Müdahalenin meni davası,
 • Ecrimisil davası,
 • Kira bedelinin artırılması veya düşürülmesi davaları,
 • İnşaatın eksik bırakılması, ruhsat alınmaması, zamanında teslim edilmemesi gibi kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile ilgili sorunlarda dava açılması,
 • Medeni hukuka dahil tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,
Bankalar, Varlık Şirketleri ve Sigorta Hukuku
 • Bankalar ve finans kuruluşlarının işleyişi ve çalışma yapısı hakkında hukuki danışmanlık,
 • Kredi sözleşmelerinin incelenmesi, kredi borcunun, faizinin ve masrafının hesaplanması,faiz ve masraf fazla alınmışsa iadesi ile ilgili davalar,
 • Temliknamelerin incelenmesi,
 • İpotek tesisi, ipoteğin kaldırılması, kefillikle ilgili davalar,
 • Varlık şirketlerine devrolan dosyalarla ilgili davalar,
 • Ölüm, yaralanma, yangın, hırsızlık, deprem gibi hallerde, hayat sigortası, sağlık sigortası, trafik sigortası ve konut sigortasının kapsamının incelenerek, sigorta şirketlerinin hak sahiplerine geri ödeyeceği miktarların tespiti, dava açılması,
 • İnternet yolu ile banka müşteri hesaplarının boşaltılması, zimmet, dolandırıcılık, usulsüz kredi gibi hukuk ve ceza davalarında vekillik yaparak hukuki yardımda bulunmak,
 • Bankalar, Varlık Şirketleri,Sigorta Şirketleri ile ilgili tüm sorunlara hukuki çözümler sunmak.
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
 • Tapu İptali ve tescil davaları açılması,
 • Tapu kayıtlarının düzeltilmesi davaları açılması,
 • Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma ile kamulaştırma bedeline itiraz davalarında vekillik,
 • Arsa payı veya kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi,
 • İnşaatın eksik bırakılması, ruhsat alınmaması, zamanında teslim edilmemesi gibi inşaat sözleşmeleri ile ilgili sorunlarda dava açılması,
 • Kira sözleşmesi hazırlanması, kira ile ilgili davalar açılması,
 • İpotek işlemlerinin incelenmesi, ipotek ile ilgili davalar açılması,
 • Kooperatifler ve Toplu Konut İdaresi’nin inşaat sözleşmeleri ve projelerinin incelenmesi, sorun olması halinde davalar açılması,
 • Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri ile ilgili sorunlarda hukuki danışmanlık,
 • Gayrimenkul ve inşaat sektörü ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,
Vergi Hukuku
 • Vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için dava açmak, açılan davalara katılmak,
 • Vergi cezalarına itiraz ve davada vekil olarak temsil,
 • Vergiden kaynaklanan tüm hukuk ve ceza davalarında hukuki çözümler sunmak,
Sorumluluk ve Tazminat Hukuku
 • İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
 • Meslek hastalığı nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
 • Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı,
 • Beden bütünlüğünün ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
 • Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat,
 • Ceza davası sonrasında maddi ve manevi tazminat
 • Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
 • Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat,
 • Tazminat almayı gerektiren tüm durumlarda açılacak maddi ve tazminat davaları ile ilgili hukuki çözümler.
Bilişim ve İnternet Hukuku
 • Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya araçları kullanılarak yapılan kişilik haklarının ihlali, siber saldırılar, internete erişimin engellenmesi durumunda hukuki yardımlarda bulunarak yasal başvuruları yapmak,
 • Kişisel verilerin, lisans ve fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili hukuki yardımlarda bulunarak, yasal başvuruları yapmak,
 • Bilişim yolu ile banka müşteri hesaplarının boşaltılması, alışveriş ve oyunlarla ilgili internet sitelerindeki dolandırıcılıklarla ilgili davalarda hukuki destek,
 • Bilişim ve internet kullanımı nedeniyle oluşan tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak.

Danışmanlık şirketlerine değil, Avukatına danış!

1136 Sayılı Kanuna göre Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık hizmetlerini sadece AVUKATLAR verebilir